Saturday - Sunday: 10:00AM - 4:00PM info@pledgetorestore.org

மாணவர்களுடைய படிப்பு உதவி திட்டம் (28th Oct 2021)

மட்டக்களப்பு மாவட்ட பிரதேசத்தில் வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழே வசிக்கின்ற மாணவர்களுடைய படிப்பு உதவி திட்டம் ஒக்டோபர் மாதம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் தங்களுடைய படிப்பை மேலும் தொடர முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழ்நிலை பெற்றோர் வேலைக்கு செல்ல முடியாத நிலை அங்கே ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் அவர்களுடைய படிப்பு பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதற்கான நிதியுதவியினை வழங்கி அந்த மாணவர்களையும் பெற்றோர்களையும் ஊக்குவிக்கும் நிகழ்வாக இந்த வாரம் சிறப்பாக நடத்தப்படுகிறது.

பொருளாதார ஊக்குவிப்பு

பொருளாதார ஊக்குவிப்பு என்பது குடும்ப மட்டத்திலேயே ஆரம்பிக்கலாம், ஒரு குடும்பத்தின் தேவைகள் அவர்களை ஊக்குவிக்கும் போது படித்த சமூகத்தை உருவாக்கக்கூடிய நிலைமைகளை உருவாக்கும்.
இப்படியான தேவைகளும் பொது அளவில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த விதத்தில் நாங்களும் தேவைகள் வரும்போது அவ்வாறு அந்த உதவிகளையும் முன்னெடுத்து வருகின்றோம்.
இது ஒரு குடும்பத்தின் பொருளாதார ஊக்குவிப்பு.

Rufus Tank Aquaculture Development Project for sustainable Livelihood in Ampara District

Details of Irrigation Tanks under the purview of Ampara Range

Ampara District situated in the Southern part of the Eastern province in Sri Lanka is bounded in the North by Batticaloa District, in the West by Matale, Moneragala & Badulla Districts in the south Hambantota District and in the West Indian Ocean.

The total District land extent is 4,415 sq.km of which provincial area occupies an extent of 1,681 sq.km. Water bodies cover an extent of 96 sq.km. The topography is mainly an undulating flat lands.

The mean annual temperature of the district is 28 degree C . The rain fall is not equally distributed throughout the year and has a bimodal pattern having heavy intensity in the months of October to March (Maha Season) with less shower rains in April to September (Yala season) The annual average rainfall varies from 900 mm to 1150 mm. The North East Monsoon brings major part of the rainfall with little variation within the District.

Rufus Kulam
Thirukkovil DS Division
Irrigable Area in Acres:1,192
Capacity in Ac.ft
:3,330
Catchment Area in sq.miles:3.8
Year of Renovation/Rehabilitation:2012
Source of Fund
:OXFAM
No. of Farmers Benefited
:600
Cultivation Area – Maha (Acres)
:1,192
Cultivation Area – Yala (Acres)
:600
Present Status
:Working
The above lake is one of the naturally build one which highly protected by the environment surroundings and the above lake contains all natural resources which is necessary to the Pickerel. It would be a great thing if the Pickerel project implement in this lake and it would be a path to increase the economical level of the people who are living here.

 

The Goal
By Using the pond for aquaculture to increase the income of the people and dominate the live hood.

Purpose

 • Raising the fish yield by leaving fingerlings into the pond.
 • Increase income of the said people by selling fish
 • Encourage the dry fish production
 • Getting benefits from the pond

 

Project Outcome

 • Leaving 50000 fingerlings into the pond and maintaining them
 • Harvest the fish every three month of period which has been leaved in the pond each time.
 • By claiming Rs.2.50 from the beneficiaries, would be a easy way to settled down the payment of Fish fry.
 • Through the said project more than 800 people can earn Rs.1000-1500 daily.

 

Direct And Indirect Beneficiaries

 • Through the above said project there are 800 direct Beneficiaries and as some indirect Beneficiaries will enjoy the benefits
 • The fish sellers who are live on the particular area can earn hand full of profit by buying fishes in a reasonable price.
 • The fish sellers could buy required quantity of fish.
 • Consumers can buy fresh fish in a reasonable price as fish available without any competitions.
 • Any level of the public can have good fresh fish, because of this nutrias level of their will be increase.
 • If enough of fish available caught, Dry fish production can be done.
 • By the wastage of dry fish production, could make cattle feed . So the live stock breeders will get benefit of this.

 

Reporting and Responsibilities

 • The project will be monitor and maintain by the fishermen Association of the particular area. For the above project fingerlings will be issued by the NARA institution.
 • The payment for the fingerlings will be collected and pay to the NARA after harvesting the fish.
 • Needful suggestions and guidelines will be given by the officers of the ministry of fisheries.
 • Equipments for harvesting of fish can be obtain by the fishermen.

 

Sustainability

 • The above project will be initially started and sponsorship by the ministry if fisheries and NARA. And the harvest will be done once in three month. By this the livelihood of the fishermen will be increase regularly. So this project will be a sustainability program.
 • The defects on the project will be correct in the future as this project is under the monitoring of fisheries consultants.
 • This project will not make any harm to the nature. So there will be no oppositions to implementation the project .
 • The above project has very low investment and cost of maintain.

 

Batticaloa Cattle Ear Tagging Project

Fostering Employment programs and Projects, Pledge to Restore creating employment opportunities for the local communities by promoting sustainable livelihood for cattle farmers in Batticaloa District in Sri Lanka.

The rationale for the project’s implementation is to improve existing practices to develop inland agricultural resources to ensure food security and uplift the rural population’s sociology-economic status to reduce poverty and improve living standards in the east.

However, beef production impacts plants, soil, air and water, and depletes fuel sources. Therefore, environmental management in grazing beef and milk production is just as crucial to the industry’s future and its producers, product quality and consistency, profitability, and market access.

Registering cattle for record-keeping is a critical component of managing efficiency in cattle farming.  Records are needed for legal, financial, and taxation purposes and for maintaining a permanent record of the farm operations, analyzing the livestock on hand, monitoring day-to-day activities, and future planning.Program: Fostering Employment Opportunities.

Project Background

Batticaloa district animal husbandry plays a vital role in contributing to the national income of Sri Lanka. Grazing ground for cattle situated on divisional secretariat divisions such as Porathivati Vellawela, Manmunai South West Kokkaticholai, Manmunai West Vaunathivu, Eravur Debit Chengaladi, Koralapati South Gran, Koralapati Banana Chenai, Koralapati North Vakarai in Batticaloa District.

Batticaloa district is believed to have at least 5 lakh 80,000 cattle. According to the Department of Veterinary Health, 3 lakh 60,000 cattle have been registered in the community so far.  28,000 liters of milk is received daily in the district. This milk production is higher from February to June in the year and lowers in other months. (10,000 liters of milk supplied in February-June 28000, July-November 18,000, December-January) Accordingly, 250,000.00 liters of milk sold annually.

Dairying is an important source of subsidiary income to small/marginal farmers and agricultural labourers living in the East of Sri Lanka – Batticaloa and Ampara Districts.

The government encouraging lands used for grazing cattle have been converted into corn cultivation. The proposed project encourages farmers to change from a traditional animal husbandry scheme to a modern and innovative husbandry scheme for milk production.

The survival of the local cattle industry needs to have a broad understanding of many factors if they wish to build and maintain a successful, sustainable business:

 • Sustainable pasture management;
 • Maintenance of biodiversity;
 • Soil management;
 • Water management;
 • Cattle stock management, considering animal welfare;
 • Land management planning, including good risk management, with enterprise flexibility which enables adaptation to change markets;
 • Good monitoring and recording systems which gather helpful information about the enterprise and allow assessment of financial and environmental sustainability;

Cattle farmers caught up in the day-to-day activities of running a traditional cattle farming operation. It is intentional to develop a plan to tag and register all cattle owned by farmers in the government registry to improve cattle management, community relationships, and perceptions.

PROJECT PURPOSE

A community-based program to improve the cattle farming industry in the selected rural area will help the poor to achieve self-sufficiency while providing them with valuable skills and knowledge-based training to sustain employment.

Ear tagging is an essential part of Livestock Identification, and earmarking is mandatory in Sri Lanka. It also has business benefits by enabling livestock to be identified on-farm, leading to improved management.

The project establishes farming societies, enabling them to work together to develop and manage resources, enhance food security, support small-scale entrepreneurs, and foster public-private partnership programs.

Partner with the ministry, district government agencies, cattle farmers & livestock development authority. Ear tag provides individual care for cows is fundamental to the future of dairy farming in the district. We are assisting the cattle industry in implementing standards in identifying individual cows.  At birth, every calf gets a unique ID number registered in the database.

However, in the absence of sustainable employment opportunities in the area, over a thousand families are likely to find livelihood opportunities in Batticaloa, and eastern Sri Lanka.

DIRECT BENEFICIARIES – PRODUCERS

 • Intended beneficiaries of this scheme are cattle farmers based in the Batticaloa district, particularly among the rural poor.
 • The scheme will benefit 800 – 900 identified families.
 • No Environmental Hazard – Tagging, training for farmers and cattle owners, and implementing process improvement activities carried out as part of the project scope.

வலை வள்ளங்களுடன் ஆர்வத்துடன் தயாராகும் கஞ்சிகுடியாறு மீனவர்கள்

நிதி அனுசரணை:- அன்பு நெறி USA
இணைப்பாக்கம்:- IMHO USA மற்றும் Pledge to Restore
அனுசரணை:- Assist RR (SL)

அனுசரணை:- யுளளளைவ சுசு (ளுடு)
தொடர் கண்காணிப்பு:- Pledge to Restore

திட்டம்:- கஞ்சிகுடியாறு குளத்தில் மீன் குஞ்சுகளை வளர்ப்பதன் ஊடாக கஞ்சிகுடியாறு கிராம மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துதல்.

குளத்தின் நீர்மட்டம் உயர்வடைந்து, பரப்பளவும் அதிகரித்ததன் காரணமாக குளத்து மீன்கள் சுதந்திரமாக நடமாடி திரிந்ததுடன் உணவுதேடி காட்டுப்பகுதிக்குள் சென்ற மீன்கள் தனது இனத்தை பெரிக்கிக்கொண்டு குளத்தின் ஆழமான பகுதியை நோக்கி நகர்ந்து வருவதற்கான காலம் கணிந்துள்ளதால் மூன்று மாதங்களாக ஓய்வெடுத்த மீனவர்கள் தங்கள் வலை வள்ளங்களை ஆர்வத்துடன் வழமைக்கு கொண்டுவருவதை அவதானிக்க முடிகின்றன.

கஞ்சிகுடியாறு விவசாயிகள் குளத்து நீரை திறந்தெடுத்து இடைப்போக பயிர்ச்செய்கைக்காக தயார்ப்படுத்துகின்ற அதே நேரத்தில் மீனவர்கள் குளத்து நீர் குறைவடைவதை ஆர்வத்தோடு அவதானித்து மீன்பிடிப்பதற்கு தங்களை தயார்ப்படுத்துகின்றார்கள். கடந்த நவம்பர் 24ம் திகதி ஐம்பதாயிரம் மீன்குஞ்சுகள் விடப்பட்டு தற்போது நான்கு மாதங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில் மேலும்; ஒரு மாதம் கடக்கின்றபோது 30 சதவீதமான மீன்கள் வளர்;ச்சிடையந்த நிலையில் அதனை அறுவடை செய்ய முடியும். இருப்பினும் பழைய மீன்கள் பல்கிப்பெருகிய நிலையில் தற்போது அறுவடைசெய்வதற்கு பொருத்தமானதாக இருக்கின்றன.

குளத்தில் (17.5 அடி நீர் உள்ளது) அரை அடி நீர் குறைவடைந்துள்ள நிலையில் தற்போது நாளாந்தம் 20 மீனவர்கள் ஒவ்வொருவரும் 10 – 15 கிலோ கிராம் மீன்கள் பிடிக்கின்றார்கள். இந்த வருடத்தின் மீன்பிடியின் ஆரம்பப் பகுதி, இனிவருங்காலங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து மீனவர்களும் தங்களின் தொழிலை ஆர்வத்துடன் மேற்கொள்வார்கள். அனைத்து மீனவர்களும் தங்களின் தொழிலை மேற்கொள்கின்றபோது இரவு மற்றும் பகல் ஆகிய இரு பிரிவுகளாக தங்களின் தொழில் முறையை வகுத்துக்கொள்வார்கள்.

நடைபெற்றுக்கொண்டு இருக்கின்ற கஞ்சிகுடியாறு முருகன் கோவில் திருவிழாவின் ஆறாம் நாள் பூசை (05.04.2021) மீனவர் சங்கத்திற்கு உரியது. இந்தவருடம் சிறப்பாக மீன்பிடி தொழில் நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக அனைத்து மீனவர்களும் ஒன்றுசேர்ந்து இப்பூசையை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு திட்டமிட்டுள்ளனர்.

இன்றைய நிலையில் சில்லரை விலையாக ஒரு கிலோகிராம் மீன் 350 ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்யப்பட்டாலும் சாகமம் குளத்தின் மீனவர்களிடம் இருந்து வியாபாரிகள் 250 ரூபாவிற்கும், கஞ்சிகுடியாறு குளத்தின் மீனவர்களிடம் இருந்து 220 ரூபாவிற்கு வியாபாரிகளால் மீன்கள் கொள்முதல் செய்யப்படுகின்றது. மீனவர்களுக்கு வியாபாரிகளால் முற்பணம் மற்றும் வலை போன்ற பொருட்கள் முன்கூட்டியே கடன் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டதற்காகவே மீனை குறைந்த விலையில் வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்கின்ற நிலை தொடர்ந்தும் நீடிக்கின்றன. இந்நிலையயை மாற்றி அனைத்து மீன்களையும் மீனவர் சங்கமே கொள்முதல் செய்து விற்பனைசெய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக கடந்த மாதம் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டன. அதிக அளவில் மீன் பிடிபடுகின்றபோது மாற்று வழி தொடர்பாக தீர்க்கமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும், இதற்கான கலந்துரையாடல்கள் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றன.

நன்றி
Yours faithfully,

Rasalingam Vigneswaran
DIRECTOR
PLEDGE TO RESTORE FOUNDATION
+94 77 307 5998
31.03.2021

Aquaculture Development Project for sustainable Livelihood in Ampara District – FRESH WATER FISHING

PROJECT DESCRIPTION 
- Waiting upon Ampara District Approval for Project Implementation.

Through the Aquaculture Development Project, Pledge to Restore is dedicated to creating employment opportunities for local communities and fostering sustainable Livelihood in Ampara District in Sri Lanka.

The rationale for the implementation of the project is to utilize the vast potential for the development of inland aquatic resources to ensure food security and uplift the socio-economic status of the rural populations in the area as means to reduce poverty.

Valathapitiya – Ampara District in Sri Lanka is the most backward area. It is a war-torn area with people living below the poverty line.

The above project is being implemented in a natural tank which holds 20 – 25 acres of capacity for fish farming. This project will boost domestic freshwater fish production.

The tank contains fish, which is surrounded by natural forests and hills. Therefore, the food for the fish is found naturally in the Lake. The water in the tank holds a temperature of about 32°C annually and rainfall is across three months at the tail end of the year.

The water discharge system in the tank is available during monsoons and summers. The tank water is maintained not less than 8ft during summer.

PROJECT SCOPE

 1. Increase fish production in Lake through juvanile fish.
 2. Increase income by selling fish produced.
 3. Improving the standards of living.
 4. Promoting dry fish, smoked fish and smoked egg production.
 5. Profits through collaboration.
 6. Making use of the natural water and tanks.

A community-based program to revive fresh-water fishing in the selected rural area will help the poor achieve self-sufficiency, while providing them with useful skills and knowledge-based training to sustain employment.

The project is expected to help some of the poor people to establish fishing societies, enabling them to work together to develop and manage aquatic resources, enhance food security, support small-scale entrepreneurs, and foster public-private partnership programs.

Partner with the Ministry of Fisheries & Livestock Development and under the rehabilitation & reconstruction program of the Sri Lankan government, implement support for the people to initiate freshwater fishing farms.  The Valathapitiya area in Sammanthurai Divisional Secretariat in Ampara District was reinstated. During the armed conflict, people in the area left their homeland and when they returned, they found their lands were occupied by displaced people.

However, in the absence of any sustainable employment opportunities in their own area, 78 families are likely to find livelihood opportunities in Valathapitiya Kulam (Lake) within the village limits to start natural water fishing farm.

 1. Have identified that the people in the area are well experienced in dry land production.
 2. Harvesting of each time seedlings in 3 months.
 3. The amount of Rs.2.50 per fish seed is charged on the commencement of harvesting and the fishermen earn a certain profit. This will enable the fishermen to pay the amount for the seeds without burden.
 4. The price of fish in this region is LKR 240.00 and in the dry land it is LKR 800.00 to LKR 1200.00
 5. Apart from the fresh fish trade, there is an opportunity to produce fresh water Dry Fish. This will create new employment opportunities, which will include women.
 6. There is an unlocked potential for smoked fish and fish eggs.

PROJECT GOALS

With the more recent development has been the growth in the natural water fish trade, including

the establishing of small micro project activities pertaining to fish farms and hatcheries, the goal

of this program is to create employment opportunities and uplift living standards of the poor

families in Ampara district.

MAIN AIM OF THE PROJECT

Include 50,000 Fish seeds in tank covering 20-25 acres in Valathapitiya Kulam (Lake).

 • Harvesting timeline will be in 3- 6 months, and the fishermen will earn a certain profit during this time.
 • This will enable the fishermen to pay for re-harvesting without any financial constraints.
 • Estimating that the 780 beneficiaries are likely to earn a profit between LKR 1,000.00 to 1,500.00 per day.

Financial assistance for Elderly Mother in Mullaitivu

Monthly Donation To Deliver Life-Changing Supplies To The Most Vulnerable elderly mother who is living in Mullaitivu district in North of Sri Lanka.

Lost her four boys during civil war which ended in 2009.  Her health condition is deteriorating unable to work and now dependent on community support for her day – day living expenses. Ragulan, who lives in Sydney is providing her with monthly financial assistance to buy groceries, medical and other expenses.